Gestalt terapi

Gestalt terapi är en så kallad humanistiskt terapiform och gestalt är ett tyskt ord som betyder helhet. Gestalt terapin betraktar människan som fri, dynamisk, skapande och ansvarig för sina handlingar. Människan är inte skapare av sitt liv på egen hand, utan hon är ständigt beroende av att vara i kontakt med sin omgivning. Man kan uttrycka det som att människans liv faktiskt skapas och uppstår i kontakten med andra människor. 

Därför handlar det praktiska arbetet i Gestaltterapin om att undersöka och öka sin medvetenhet om hur och på vilket sätt du är i kontakt med andra människor och hela din omgivning.

Gestaltterapin arbetar inte med pekpinnar och förutfattande meningar om hur jag bör leva, utan det handlar i stället om att få tillgång till hela sitt register som människa och kunna göra medvetna val i livet. Att från nära relationer till stora strategiska beslut. 

Gestaltterapin utvecklades som en arbetsmetod för individuella psykoterapi, men har idag också visat sig vara ett kraftfullt verktyg för arbete med grupper, organiskationer och företag. De metoder som används är bland annat praktiska övningar i form av rollspel för att få en upplevelse av tex tidigare händelser eller framtida handlingar och prova på vad som fungerar/inte fungerar och vad som kan korrigeras. Man understryker betydelsen av att vara i nuet och fokusera på den "gestalt" som individen får i den aktuella situationen. Och att få en full kontakt med känslan och var den ev har sitt ursprung. Att uttrycka sina känslor kongruens är en viktig ingrediens för att vidhålla och utveckla en god mental hälsa.