Kognitiv terapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammansmältning av terapiformerna kognitiv terapi och beteendeterapi. Det är en handlingsfokuserad och målinriktad terapiform där den sökande och terapeuten är aktiva för att lösa svårigheterna. Intresset ligger på vad som vidmakthåller svårigheterna än vad som orsakade dem. Man inriktar sig på att arbeta med och kartlägger vad det kan vara för tankar, känslor och beteenden som förvärrar problemen. Det handlar dels om att undersöka uppfattningar, tankemönster och beteenden och hur man kan lära in nya beteenden för att utöka beteenderepertoaren.

Hemuppgifter mellan besöken ingår som en väsentlig del av behandlingen och ska föra oss mot de uppställda målen. Syftet är att ta reda på vad som händer om vi prövar nya sätt att agera på.

Metoden är evidensbaserad, vilket betyder att man använder sig av det som forskningen (inom olika områden som inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi) gett stöd för. Allt eftersom nya vetenskapliga rön tillkommer så integreras dessa, och därmed utvecklas metoden hela tiden. 

 

Kognitiva grundantagande

  • Alla möten vi människor gör och alla minnen vi skapar bli inlärning och vi tolkar dessa på ett personligt plan.
  • Våra tankar, känslor, handlingar och kroppens fysiologiska reaktioner påverkar varandra och står i en ständig påverkan till varandra. 
  • Dessa processer utgör en persons schema att möta omvärlden och de händelser man gå igenom.
  • Förändringen i vårt schema gör att vi förändras på flera plan inom den kognitiva psykoterapin.